Së bashku ...
edukojmë rininë,
përmirësojmë komunitetin!

Aktivitete në

11 shkolla

Ndikimi në

300 PERSONA

Rreth platformës

Bashkia Tirane

Çfarë është kjo platformë?

Kjo platformë komunikimi është ideuar nga Fondacioni Ivanaj në Tiranë me mbështetjen e Bashkisë Tiranë. Ajo do të shërbejë si një hapësirë për ndarjen e përvojave, metodave dhe informacioneve mbi  respektimin e të drejtave dhe përgjegjësive civile, individuale dhe institucionale, edukimin qytetar mbi rolin e shkollës, familjes, komunitetit, qeverisjes vendore  dhe strukturave të tjera shtetërore.

Platforma ka si synim:

  • Forcimin e rolit të grupeve komunitare me qëllim parandalimin e krimeve dhe sjelljes së dhunshme;
  • Edukimin e prindërve, mësuesve  dhe të miturve në lidhje me rregullat dhe normat mbi  sigurinë në rrugë dhe në ambientet e shkollës;
  • Ndërgjegjësimin e publikut dhe prindërve në veçanti mbi rolin dhe rëndësinë e komunikimit të vazhdueshëm për parandalimin e sjelljes së dhunshme të të miturve, shmangien e incidenteve rrugore, sjelljen në raste emergjencash si zjarri, përmbytjet apo tërmeti;

Përse një platformë edukimi mbi sigurinë në shkollë dhe në rrugë?

Platforma vjen si një domosdoshmëri e kohës jo vetëm duke konsideruar objektivat strategjikë për shërbime sociale cilësore, por edhe nevojat dhe problematikat e shpeshta të identifikuara nga vetë banorët dhe të raportuara nga media apo agjenci të ndryshme, si dhe adresimin e sjelljes së anëtarëve të komunitetit në rastet e emergjencave civile.

Platforma është një iniciativë e Fondacionit Ivanaj në Tiranë me qëllim nxitjen e  ndërgjegjësimit për edukim joformal mbi sigurinë, të drejtat e të miturve/të rinjve, forcimit të bashkëpunimit me struktura ndihmëse shtetërore të emergjencave civile për të përballuar me sukses çdo problematikë që lidhet me rendin publik, sigurinë dhe respektimin e të drejtave të çdo individi që jeton në atë komunitet.

Parimet kryesore të platformës

Platforma  është bazuar në parime që nxisin bashkëpunimin ndërmjet shkollës, komunitetit, fëmijëve, prindërve, mësuesve dhe institucioneve në nivel vendor për të ndërtuar një komunikim të qëndrueshëm, zgjidhje me  profesionalizëm të lartë, të përshtatura me nevojat në komunitet.

Veç pjesëmarrjes, metoda e zbatuar në këtë platformë synon dhe përmirësimin e sjelljes së komunitetit. Supozimi ynë themelor është të mësojmë duke vepruar apo kryer hapa që prodhojnë rezultat.

Udhëzime dhe rekomandime për parandalimin e dhunës në shkollë dhe komunitet

Udhëzime dhe rekomandime për veprime të nevojshme në rast emergjence në shtëpi, shkollë a vende të tjera publike.

Më të fundit

Shkolla 9-vjeҫare ‘Siri Kodra’
Shkolla 9-vjeҫare ‘Naim Frashëri’
Shkolla 9-vjeҫare ‘1 Maji’
Shkolla 9-vjeҫare ‘Musine Kokalari’
Shkolla 9-vjeҫare ‘Jeronim de Rada’
Shkolla 9-vjeҫare ‘Niket Dardani’

Bëhuni pjesë e grupit tonë në Facebook

Rregulla të grupit:

  • Përdoruesit janë të lutur të shkruajnë mesazhe që respektojnë dhe nuk cënojnë dinjitetin e përdoruesve të tjerë dhe lexuesve tanë, në tërësi. Argumentimi i tepërt ose shkrimi i mesazheve fyese do të çojë në rishikimin e tekstit të postuar nga administratorët e platformës .
  • Çdo përdorues që vëren një mesazh i cili është në kundërshtim me parimet e etikës dhe rregullat e platformës  është i lutur ta raportojë këtë rast tek administratorët.
  • Ju lutem mos u jepni përgjigje personalisht mesazheve që ju mendoni se shkelin etikën dhe/ose rregullat e platformës. .
  • Platforma  i drejtohet publikut të gjerë. Postimi /dërgimi i përmbajtjeve të papërshtatshme tekste, foto dhe adresave [links] jo-etike nuk  tolerohet dhe përdoruesit përjashtohen nga platforma.